Javni natječaj Državnog ureda za Hrvate van RH: potpora nakladničkih djelatnosti hrvatskih udruga

0

Obavijest Generalnog konzulata RH u Frankfurtu:

Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, sukladno člancima 47., 48., 50. i 52. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11 i 16/12), članku 3. točki 6. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2012. godinu (NN, 31/12), odredbama Kodeksa pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga (NN, 16/07) te sukladno Odluci povjerenstva Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za raspodjelu sredstava dijela prihoda od igara na sreću za programe Hrvata izvan Republike Hrvatske za 2012. godinu (Klasa: 023- 01/12-01/03, Urbroj: 537-12-02)

raspisuje

J A V N I N A T J E Ĉ A J

za prijavu programa i projekata nakladniĉke djelatnosti – ĉasopisa hrvatskog iseljeništva u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2012. godinu

 

1. VRSTE FINANCIJSKIH POTPORA

Udruge i zajednice hrvatskog iseljeništva mogu podnijeti prijave za dobivanje financijske potpore u svrhu provedbe prioritetnih programa i projekata koji nadopunjuju i proširuju zadovoljavanje općih i javnih potreba Hrvata u iseljeništvu kao što su:

potpora nakladničkoj djelatnosti u izdavanju časopisa, publikacija i ostalih javnih glasila na hrvatskom jeziku koji promiču veze iseljene i domovinske Hrvatske.

 

Napomena: Iz ovih sredstava nije predviđeno financiranje programa i projekata prijavljenih od organizacija ovisnih o bilo kojem političkom usmjerenju ili stranci.

 

2. UVJETI ZA PRIJAVU

Na ovaj Natječaj se mogu prijaviti sve udruge i zajednice hrvatskog iseljeništva koje udovoljavaju sljedećim uvjetima:

registrirane su sa Statutom udruge iz kojeg je razvidna osnovna djelatnost udruge

ne obavljaju poslove iz djelokruga tijela državne uprave

aktivno i kontinuirano djeluju najmanje dvije (2) godine, što treba biti razvidno iz Statuta udruge

programi i projekti koje provode od osobitog su interesa za opće/javno dobro te usmjereni na stvarne potrebe Hrvata u iseljeništvu

imaju ljudske i materijalne resurse potrebne za provedbu prijavljenih programa i projekata;

vode transparentno financijsko poslovanje.

 

3. SADRŽAJ PRIJAVE

Sve zainteresirane udruge dužne su svoje programe/projekte prijaviti na propisanim obrascima uz detaljan opis programa/projekta kojeg prijavljuju za dobivanje financijske potpore iz dijela prihoda od igara na sreću planiranih u Državnom proračunu za 2012. godinu.

 

Prijava mora sadržavati:

Obrazac za prijavu (obrazac preuzmite ovdje)

Presliku Plana i programa udruge za 2012. godinu

Presliku važećeg Statuta udruge na kojem se nalazi ovjerena potvrda nadležnog registracijskog tijela

 

Napomena: Obrasci za prijavu dostupni su za preuzimanje na internetskoj stranici Ministarstva vanjskih i europskih poslova http://www.mvep.hr/hmiu.

 

4. NAĈIN I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Prijavu treba poslati iskljuĉivo poštom uz napomenu “Prijava na natječaj” na adresu: Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8, 10 000 Zagreb (prijave poslane na adrese drugih tijela državne uprave smatrat će se nevažećima).

Rok za podnošenje prijava počinje teći od dana objave Natječaja na web stranicama i traje do 19. studenoga 2012. godine.

 

5. PRIJAVE KOJE SE NEĆE RAZMATRATI

 

Povjerenstvo neće razmatrati prijavu:

koja je poslana poštom nakon roka za podnošenje prijava (s poštanskim žigom nakon 19. studenoga 2012.)

koja nije potpuna i nije napisana na propisanom obrascu za Natječaj te je podnesena na drugi način, suprotno uvjetima ovog Natječaja

ako obrazac za prijavu nije čitko i u cijelosti popunjen elektronski.

 

6. ODABIR I NAĈIN PROCJENE PRIJAVA

Povjerenstvo će razmotriti pristigle prijave i prema kriterijima navedenim u Javnom natječaju dati prijedlog odluke za financijske potpore.

Predstojnica Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske će, sukladno prijedlogu Povjerenstva i raspoloživim sredstvima, donijeti konačnu Odluku o raspodjeli sredstava za prihvaćene programe/projekte.

 

7. ROK I NAĈIN OBJAVE PRIHVAĆENIH PROGRAMA/PROJEKATA

Odluka o raspodjeli sredstava za prihvaćene programe/projekte bit će objavljena na internetskoj stranici Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske http://www.mvep.hr/hmiu.

 

8. DODATNE INFORMACIJE U SVEZI OVOGA NATJEĈAJA

Za sva dodatna pojašnjenja u svezi ovoga natječaja udruge se mogu javiti na e-mail adresu: hrvati.izvanrh@mvep.hr

Klasa: 016-04/12-01/02

Urbroj: 537-12-01

Zagreb, 19. listopada 2012.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *